Privacyverklaring

In overeenstemming met wetgeving inzake gegevensbescherming vragen we u even de tijd te nemen de belangrijkste punten van het Privacy beleid door te nemen. Dit heeft niets te maken met een wijziging die we hebben aangebracht. We geven u alleen de mogelijkheid de belangrijkste punten te bekijken.

Gegevens die de VVE dient te verwerken wanneer u lid van de VVE bent vindt u op bijgaande door u in te vullen verklaring. De AVG stelt een aantal specifieke eisen waar een privacyverklaring aan moet voldoen. Deze eisen gaan over de inhoud, de toegankelijkheid en de duidelijkheid van de informatie.

Welke informatie moet er in een privacyverklaring staan?

In het document moet u in ieder geval de volgende informatie geven:
1. De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke: Johan Spronk BSN 726 68714
2. De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking; Het aanleggen van een klanten register en verwerking van betalingen door de leden door middel van een incassomachtiging. Het doen van betalingen aan leveranciers.
3. Gerechtvaardigd belang; Het in stand houden van de gebouwen/eigendommen van de onze klanten.
4. De ontvangers van de persoonsgegevens: Leveranciers van onze klanten.
5. Persoonsgegevens worden niet door gegeven buiten de EU of een internationale organisatie.
6. De bewaartermijn van de gegevens. De gegevens worden bewaard zolang een persoon of personen onze klant is.
7. De rechten van de betrokkene zijn o.a. het recht op inzage, correctie en verwijdering.
8. De betrokkene kan de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in trekken.
9. De betrokkene kan een klacht indienen bij de relevante privacy toezichthouder.
10. De betrokkene is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken.
11. De gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt. De gevolgen worden weergegeven op de site https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese- privacywetgeving/mag-u- persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag- u-zich- baseren-op- de-grondslag- gerechtvaardigd-belang-6330 .
12. Of de klant gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en hoe u besluiten neemt dient nog door de klant te worden geformaliseerd.
13. Wanneer de gegevens van een andere organisatie zijn verkregen: de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.
14. Hoe zorgt u dat u privacyverklaring toegankelijk is? Vooralsnog kan deze door de klanten of toekomstige klanten worden opgevraagd.